Bemutatkozás

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza és Kecskemét Város címere

Intézményi bemutatkozás

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2010-ben kezdte meg a működését azzal a céllal, hogy azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek számára nyújtson ellátást, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Intézményünk átmeneti megoldást kíván nyújtani gondozási szükségletekre. Célunk, hogy az igénybe vevő személy a maximálisan 1 évig tartó gondozási időszak lejártát követően ismét vissza tudjon kerülni a családjába vagy otthonába, illetve amennyiben ez nem lehetséges, végleges elhelyezésre kerüljön.

Elhelyezkedés és megközelítés

A gondozóház a Kecskeméti Arborétum közelében, a Margaréta Otthon szomszédságában, zöld

övezetben helyezkedik el. Intézményünk jól megközelíthető helyi járatú autóbusszal (4-es, 12-es, 14-es, 14D, 29-es). Könnyebbséget jelent az itt élők számára a Mentőállomás, a Megyei Kórház és a Rendelőintézet közelsége.

Az alábbi térkép segíti a tájékozódást:

Gondozottjaink a Margaréta Otthon parkját szabadon használhatják.

Kik igényelhetik az időskorúak átmeneti ellátását?

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Szükséges továbbá, hogy az igénylő Kecskemét közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve települési szintű bejelentéssel rendelkezzen.

Hogyan igényelhető az időskorúak átmeneti ellátása? Mi a felvétel folyamata?

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A személyes gondoskodást igénylő szociális szolgáltatások igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez?

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, melyek a letölthető dokumentumok között szerepelnek.

Az igény elbírálásának folyamata

• A kérelmet a szóban vagy írásban, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmező és/vagy törvényes képviselője kérelmet nyújt be az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában történő elhelyezésre. A kérelmet az ellátást kérelmező, vagy törvényes képviselője nyújthatja be.

• A kérelmet az intézmény vezetője fogadja és bírálja el, valamint

• Elvégzi az előgondozást, illetve beszerzi az egészségi állapotról szóló igazolást, valamint a jövedelemigazolást

• Sürgősségi elhelyezés esetén a kérelem benyújtását követő azonnali döntéshozatal történik szabad férőhelyek függvényében.

• A döntéshozatalt (Szociális törvény 94. §-a) szerint) követően a kérelmezőt írásban értesíti az intézményvezető. Az írásos tájékoztató tartalmazza az intézménybe történő felvétel rendjét, időpontját és az elhelyezéssel kapcsolatos teendőket. Az intézményvezető elvégzi a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a jövedelem vizsgálatot, és a térítési díjról szóló értesítésben erről is tájékoztatja a kérelmezőt.

• Tekintettel arra, hogy elhelyezés az Őszirózsa Időskorúak Átmeneti Gondozóházában határozott ideig, maximum 1 év időtartamra, szól (amely meghosszabbítható indokolt esetben egy újabb évig), a döntésről szóló értesítés erre is kiterjed.

• Beköltözéskor az ellátottal (vagy törvényes képviselőjével) Megállapodást kötünk, mely az ellátás időtartamára szól.

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Emellett segítséget nyújtunk a kérelmezőnek a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez, tájékoztatást adunk a szociális ellátás keretében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról.

Intézménybe való felvétel folyamata

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad az igénybevevő és hozzátartozója számára:

• az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;

• az Igénybe vevői Nyilvántartásban való rögzítésről;

• a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;

• panaszjoguk gyakorlásának módjáról;

• az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;

• az intézmény házirendjéről;

• a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;

• a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

Intézményünk teljes ellátást biztosít, amely magában foglalja a következőket:

• lakhatás

• napi öt alkalommal történő étkezés

• mosatás

• napi takarítás

• fűtés

• világítás

• hideg-melegvíz szolgáltatás

• rendszeres orvosi ellátás

• alapgyógyszerek biztosítása

• fizikailag és szellemiekben gazdag mentálhigiénés gondozás és személyre szabott foglalkoztatás

Szolgáltatásaink részletes bemutatása

Szobáink

A gondozóházban 20 fő elhelyezésére nyílik lehetőség, akadálymentesített kettő- és négyágyas szobákban. A lakószobák tágasak, bútorzatuk kényelmes és praktikus. Nővérhívó készülék segíti a lakók biztonságát, kényelmét. Közös használatú mosdók és zuhanyzók a folyosóról nyílnak, külön – külön nők és férfiak számára.

Lehetőség van továbbá a kertben történő tartózkodásra, pihenésre. Jó időjárás esetén itt zajlanak a foglalkozások, beszélgetések, valamint ellátottjaink itt is tudják fogadni hozzátartozóikat.

Étkezés

Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, szükség szerinti diétás étrend biztosításával.

Az étkeztetés keretében napi ötször étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosítunk.

Ruházat, textília

A gondozóházban mindenki használhatja a saját ruházatát, textíliáját. Saját ruházat hiányában az intézmény gondoskodik az ellátott ruházatáról és ágyneműről. A gondozóház feladata a ruházat és textília mosatása.

Alapápolási, gondozási feladatok

A 24 órás szolgálatot szakképzett ápolók és gondozók látják el folyamatosan, megszakítás nélküli munkarendben. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevő részére olyan fizikai mentális és életvezetési segítséget nyújt, amely során az itt élő szociális testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban részesül, illetve egyéni gondozási tervek alapján segíti a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciójának szinten tartását, illetve helyreállítását. A gondozást csapatmunkában végzi a gondozói személyzet és a szociális munkatárs.

Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék egészségüket, az alábbi szolgáltatást biztosítjuk:

  • orvosi vizsgálat, tanácsadás,
  • vérnyomás -, vércukor-, testsúlymérés,
  • gyógyszer kiadagolás és beadás,
  • kötözés,
  • frissítő torna,
  • kézápolás,
  • lábápolás (külön térítés ellenében),
  • hajvágás (külön térítés ellenében).

A már meglévő, vagy a benntartózkodás során kialakuló betegség esetén egészségügyi alapellátás megszervezésével (heti háziorvosi vizit) segítik a háziorvosi gondozást, illetve amennyiben indokolt, a további szakellátáshoz való hozzájutást. Térítési díj ellenében egyéb manikűr, pedikűr, illetve fodrász szolgáltatás vehető igénybe. A szomszédos Margaréta Otthon büféje szintén látogatható.

Gyógyszer ellátás

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza az alapgyógyszer készletbe tartozó gyógyszerekkel rendelkezik. Az ellátásban részesülők rendszeres, illetve egyedi gyógyszereit az ellátást igénylő, illetve hozzátartozója köteles megfizetni.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi programokat szervez. Az intézmény mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja továbbá:

1. az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,

2. a hitélet gyakorlásának feltételeit. (Szentmisén és Istentiszteleten való részvétel a Margaréta Otthonban lehetséges).

Szocioterápiás foglalkozások

Lakóink részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés munkatárs kínál lehetőségeket. A programokon való részvétel önkéntes, amelyeket a lakók igénye, egészségi állapota határoz meg.

  • Fizikai tevékenységek: séták, közös torna szervezése.

· Készség szinten-tartó és kreatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív foglalkozások a finom mozgások szinten tartására.

· Szellemi és szórakoztató tevékenységek: rádióhallgatás, TV nézés, olvasás, felolvasás, zenés előadások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése, zenehallgatás.

· Kulturális tevékenységek: kirándulások, színházlátogatások, házi ünnepségek: pl. farsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszter, névnapok stb.

Látogatás

Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény Házirendje szerint a látogatási idő 9-18 óráig tart. A Házirend meghatározza továbbá azokat az eseteket, amikor a látogatók a személyes látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel.

A látogatási rend a mindenkori járványügyi korlátozó intézkedések figyelembevételével módosulhat.

A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.

Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.

Mennyibe kerül az ellátás?

• A szociális ellátásért az ellátott által fizetendő térítési díj (a továbbiakban: személyi térítési díj) az ellátott jövedelmi viszonyai és a szociális törvényben meghatározott rendelkezések, valamint a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj alapján kerül meghatározásra.

• Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét - a fentiek szerint - az intézmény vezetője állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

• A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60 %-át. (Max. 3 500.- Ft/nap)

• Fizetendő díjak: napi térítési díj (havi összege adott hónap napjainak számától függ), alapgyógyszereken felüli gyógyszerköltség.

A térítési díjat köteles megfizetni (1993. évi III. törvény 114. §):

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenesági rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

c) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

d) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

Hogyan kezeljük az ellátást igénylők és a gondozottak adatait?

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Intézményünk különös figyelmet fordít arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető biztosítja továbbá, az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást.

Tájékoztatási kötelezettségünk

Az intézmény vezetője, valamint a megbízott munkatárs köteles tájékoztatni az ellátottat vagy az ellátott törvényes képviselőjét és az általa megjelölt hozzátartozóját:

• az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról;

• az ellátott egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;

• az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

• a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről.

Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Intézményvezető: Slajkó Eugénia

postacím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: 76/506-012

Ügyfélfogadás: hétköznapokon 9-tól 14 óráig, lehetőség szerint előzetes bejelentkezést követően.

Jogszabályok, rendeletek

· Az 1993.évi III. törvény 80-84.§-ai, 114-119/B.§-ai

· A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 85-87. §-ai

· 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet

· Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.