Az Idősgondozó Szolgálat szolgáltatásairól

 

Szolgáltatásaink célja:

Kecskemét és közigazgatási területén időskorúak, betegek, különböző fogyatékossággal élők részére az önálló életvitel fenntartásához lakókörnyezetükben segítség nyújtása.

Az igénybevétel önkéntes, a rászoruló szóban és írásban kérheti a segítséget. Jelzéssel élhet bármely polgár, aki környezetében rászoruló személyt észlel.

Intézményünk illetékességi területe: Kecskemét és közigazgatási területe.

Szolgáltatásaink:

 • étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • időskorúak nappali ellátása
 • értelmileg sérültek nappali ellátása
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Kecskeméten hét központi telephelyről történik az alapszolgáltatások nyújtása.
Városföld településen az étkeztetés, házi segítségnyújtás biztosítása Kecskemétről, Szolgáltatási Szerződés útján történik. A településen élők ellátása a Horváth Döme krt. 1. szám alatti telephely szakmai munkájával valósul meg.

Telephelyek:

Kecskemét, Szolnoki út 31. szám házi segítségnyújtás
Kecskemét, Kápolna utca 8. szám időskorúak részére nappali ellátása, étkeztetés
Kecskemét, Horváth Döme krt. 1. szám időskorúak részére nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás
Kecskemét, Margaréta utca 2. szám időskorúak részére nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás
Kecskemét, Nyíri út 77/C nyugdíjasház jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Kecskemét, Posta utca 7. szám időskorúak részére nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás
Kecskemét, Ipoly utca 1. szám értelmileg sérültek részére nappali ellátás
Kecskemét, Agyag u. 6. szám autizmussal és fogyatékkal élő személyek nappali ellátása

Szolgáltatások:

1. Étkeztetés

Azok számára igényelhető, akik szociálisan rászorultak, önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudják tartósan, vagy átmeneti jelleggel biztosítani a napi egyszeri főtt ételt.

A háziorvos javaslata alapján diétás étkezés is biztosítható.

Igénybe vehetik: helyben fogyasztással két telephelyről (Posta u. 7., Margaréta u. 2.), az ebéd elvitelének lehetőségével, házhoz szállítással (betegek részére).

2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja az igénybe vevő – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása, szociális segítés és személyi gondozás keretében. A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy a kliens meglévő fizikai, mentális és egészségi állapotát megőrizze, illetve megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz.

A szolgáltatás működtetése lehetővé teszi, hogy az igénylő életének nehéz periódusában is megszokott környezetében, biztonságban élhessen, megelőzze az egyedül élők szegregációját, izolációját. A szolgáltatás kiváltja a bentlakásos intézményi elhelyezés iránti egyre növekvő igényt, csökkenti a hozzátartozókra nehezedő ellátás terheit.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Feladata, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyeknél, illetve betegeknél az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárításra kerüljenek. A rendszer segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőség van az ellátást igénybe vevő személy otthonában a gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

Jelzőrendszert igényelhet az az egyedül élő 65 év feletti idős ember, aki még képes az önálló életvitelre, de a külvilággal való folyamatos kapcsolattartása nem megoldott. A szolgálat 24 órás ügyeleti rendszerben működik.

4. Időskorúak Nappali ellátása

A társadalmi és szociális izoláció komoly veszélyt jelent az időskorú népesség körében, ezért kiemelt jelentőségű az idősek nappali ellátásának a közösségi élet területén kifejtett tevékenysége.

A munka világából való kilépés nemcsak a napi feladatok, célok elvesztését jelenti, hanem gyakran a személyes kapcsolatok leépülését is magával hozza. Egy új életritmus kialakítása, az időskor pozitív tartalommal való megtöltése – egyéni szinten – gyakran okoz nehézséget, és kihat az idős ember fizikai, illetve mentális állapotára. Az idősek klubjai által nyújtott szolgáltatások egy magasabb szintű életminőség kialakulását célozzák.

Az intézmény által biztosított nappali ellátás célja a szociálisan rászoruló, egyedül élő, vagy társaságra, kikapcsolódásra vágyó idős személyek közösségbe való beillesztése, feleslegesség érzés csökkentése, magányuk oldása, a társadalomtól való szegregáció megelőzése. Célja továbbá, hogy személyre szabott gondozás keretén belül elejét vegye az idős korban gyakori mentális problémák létrejöttének, a rendszeres felügyelet (vérnyomás és vércukormérés, megfigyelés) révén pedig időben felismerhetőek legyenek a különböző időskorra jellemző egészségi elváltozások, betegségek.

Célcsoportja elsősorban az idősek, vagy speciális szükségletekkel élő emberek, akik részére szükséges a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése, egészségügyi gondok miatti izoláltság csökkentése, segítség a rehabilitációban, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független élet elérhetőségének fokozása, önszerveződő csoportok működésének segítése.

Az alábbi szolgáltatások biztosítottak: rendszeres, színes programok, rendezvények várják az odalátogatókat (kézműves foglalkozás, népdalkör, napi egészség-megőrző torna, közös névnapi ünnepségek, játékos vetélkedők, sportnap, Idősek Akadémiája, stb.), ügyintézés, orvosi ellátáshoz hozzájutás megszervezése, tanácsadás, életvitel segítése, egészségügyi előadások, tanácsadás egészséges életmódra, gyógytorna, lelki gondozás.

5. Értelmi Fogyatékosok Nappali ellátása

Célja: nappali ellátás biztosítása, egész napos elhelyezés, gondozás, közösségi élet kialakítása a harmadik életévüket betöltött, családban élő, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékosok, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az Értelmi Fogyatékosok Nappali ellátása a családi háttérrel rendelkező, elsősorban középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni gondozását végzi. Az ellátottakat gyógypedagógiai elvek szerint nevelik, a mindennapi életükhöz szükséges szokások, viselkedési formák, fizikai, egészségügyi és mentális követelmények betartásával irányítják őket.

Szervezik közösségi tevékenységüket, értelmi és egészségi állapotuknak megfelelő, elsősorban terápiás jellegű foglalkoztatást biztosítanak, szükség esetén megszervezik az orvosi ellátást.

Fontos célkitűzés: az ellátottakat elfogadtatni a szűkebb, tágabb környezettel egyaránt, valamint a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása.

A foglalkozásokat órarend szerint végzik, ahová beépülnek a foglalkozás és a fejlesztés alapterületei is.

Kiemelt rendezvények: Megyei Főzőverseny, Mosoly Klub, Táncverseny, Családi Napok, Nyílt Napok, Szülősegítő Csoport, középiskolákkal együttműködés Szemléletváltó Napok keretében.

6. Szolgáltatások után fizetendő térítési díjak

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal alapján:

Szociális alapszolgáltatások térítési díja:

 • szociális étkeztetés 410 Ft/fő/nap
 • házi segítségnyújtás:
  • szociális segítés 500 Ft/fő/óra
  • személyi gondozás 500 Ft/fő/óra
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 100 Ft/fő/nap
 • nappali ellátást biztosító intézményi ellátások:
  • idősek nappali ellátása 0 Ft/fő/nap
  • fogyatékosok nappali ellátása 0 Ft/fő/nap
  • fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel 410 Ft/fő/nap

Alacsony jövedelemmel rendelkezők méltányosságban részesülhetnek, akár térítés nélkül is igénybe vehetik a szolgáltatásokat.

A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester kérelemre csökkenti vagy elengedi oly módon, hogy, ha a havi jövedelem a nyugdíjminimum

a) 150-250%-a között van, a fizetendő díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,

b) 150%-a alatt van, az ellátás ingyenes.

7. Ügyfélfogadás: munkanapokon 730-1530

 

8. Információ nyújtás: a kérelmező lakóhelyéhez legközelebb eső telephelyről

Elérhetőségek:

Kecskemét, Szolnoki út 31. 76/486-947

Kecskemét, Kápolna utca 8. 76/480-495

Kecskemét, Horváth Döme krt. 1. 76/504-425

Kecskemét, Margaréta utca 2. 76/476-262

Kecskemét, Nyíri út 77/C (jelzőrendszer) 76/492-146

Kecskemét, Posta utca 7. 76/473-572

Kecskemét, Ipoly utca 1. 76/328-010

Kecskemét, Agyag u. 6. +3630/5134-045

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.