BÖLCSŐDÉK

És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz - és érdemes élned.
Váci Mihály

Intézményeink a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítja. Kecskemét lakosainak 9 bölcsőde áll rendelkezésére bölcsődés korú kisgyermekeik elhelyezésére. A bölcsődék területi elhelyezkedésük alapján a város valamennyi városrészében élő családok igényeit ki tudják elégíteni. Az intézmények jól megközelíthetők, csendes, nyugodt környezetben helyezkednek el. Városunk rohamosan fejlődik, folyamatosan magas igény mutatkozik a bölcsődei férőhelyek iránt. Bölcsődéink körzetesítési kötelem nélkül fogadják a gyermekeket. A bölcsődékbe való beiratkozás kampányszerű, minden év április végén, illetve május elején történik. Bölcsődék napi nyitva tartása: 6.30-18.00 óra között van. Nyáron bölcsődéink 4 hétre zárnak be, de ezzel egy időben biztosított az ügyeleti ellátás a társintézmények egyikében.

Kecskeméten kilenc bölcsőde, összesen 808 engedélyezett férőhellyel működik:

Bölcsőde

Címe

Csoportok száma

Férőhelyek száma

Macskacicó Bölcsőde

Kecskemét,

Tóth László sétány 2.

12

150

Csipcsirip Bölcsőde

Kecskemét,

Forradalom u. 5.

8

102

Csengettyűs Bölcsőde

Kecskemét,

Daróczi köz 16.

6

76

Pöttyös Bölcsőde

Kecskemét,

Klapka u. 18.

7

100

Aranyhaj Bölcsőde

Kecskemét,

Lánchíd u.14.

12

136

Pöttömke Bölcsőde

Kecskemét,

Mátis Kálmán u. 6.

6

76

Pillangó Bölcsőde

Kecskemét,

Széchenyi sétány 2.

7

90

Katica Bölcsőde

Kecskemét,

Agyag u.4.

4

52

Fürtöcske Bölcsőde

Kecskemét,

Platán u. 1.

2

26

Összesen:

64

808

A bölcsődék szervezetileg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságához (Kecskemét, Piaristák tere 7.) tartoznak, szakmai önállósággal bíró intézmények.

Ellátandó célcsoport

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel és gondozható:

- annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek a hatodik életévét betölti,

- a következő év augusztus 31-éig, ha a harmadik életévet szeptember 1. és december 31. között tölti be a gyermek, és a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani,

- ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

Bölcsődei szolgáltatásunk célja, feladatai

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával kell elősegíteni a harmonikus fejlődést.

A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányok és következmények enyhítésére kell törekedni. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni kell a habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.

Napi feladatellátásunk kiterjed

· nevelési- gondozási feladatokra

· a családok támogatására, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztésére

· egészségvédelemre, az egészséges életmód megalapozására

· az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztésére

· a megismerési folyamatok fejlődésének megsegítésére.

Programunk alapja a családi nevelés, kiegészítve a különböző szociokulturális háttérből érkező 0-3 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének kibontakoztatása elősegítésével.

Minden kisgyermeknevelő a gyerekek fejlettségi szintjének megismerése után tervet készít a gyerekek szociális-, játék-, beszéd-, értelmi- és érzelmi fejlesztésére vonatkozóan. Ennek eredményességét félévente ellenőrzi. Ennek elkészítésében a bölcsődevezető segíti a kisgyermeknevelő munkáját.

A kisgyermeknevelők által készített nevelési-munka tervbe beépül:

· egészséges testi fejlődés elősegítése

· egészséges táplálkozás

· tudatos testápolási szokások

· rendszeres testmozgás- napi szabad levegőn való tartózkodás biztosítása

· harmonikus életvitel

· személyiségfejlesztés

· a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

· a fejlődésbeli egyéni eltérések figyelembe vétele és az ehhez kapcsolódó egyéni bánásmód

· a környezeti nevelés a bölcsődében

· ismeretek bővítése elméleti és gyakorlati szinten.

A bölcsődei nevelés főbb helyzetei, mint a tanulás, gondozás, játék, mozgás, mondóka-ének, vers-mese, alkotó és egyéb tevékenységforma az öröm forrásai, az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát.

Bölcsődei nevelés megvalósításával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók szülők számára

  • A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért
  • A bölcsődei gyermekcsoportok létszáma 14-16 fő. A szolgáltatás iránti magas igény miatt a felvett gyermekek száma csoportonként 2-3 fővel meghaladja a csoportonkénti engedélyezett létszámot. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátása integrált módon normál bölcsődei csoportban történik, csökkentett csoportlétszám mellett. Csoportok tervezésekor szem előtt tartjuk a korcsoportos csoport kialakítást.
  • A gyerekek étkezési, játék, pihenési szükségletének egyéni figyelembevételével kell kialakítani a napirendet, a csoport érdekeivel összehangoltan. A napirend szolgál alapul a gyermek számára a tájékozódásban, biztonságérzet kialakításában. A gyermek egyéni igényein túl meghatározza a napirendet a gyermekek fejlettsége, a létszám, az évszak, az időjárás. A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendjéhez kell, hogy igazodjon.
  • Gyermekfelvétel - Nyílt nap - Minden év április-május hónapban rendezzük meg bölcsődéinkben a nyílt napot. Ekkor a szülők gyermekeikkel betekintést kaphatnak a bölcsődei életbe, lehetőségük van megnézni már ekkor a gyermekek által használt helyiségeket, illetve a játszókertet. A szülő a bölcsődébe való jelentkezéskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei szokásokról, szabályokról, a családlátogatás jelentőségéről, a beszoktatás menetéről, ezzel egy időben megkapja a kitöltendő és leigazolandó jelentkezési lapot. A gyermeket a bölcsődébe az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Főigazgatója veszi fel. A felvételt követő első szülői értekezlet során a szülő megismeri gyermeke leendő kisgyermeknevelőit, tájékoztatást kap az adminisztratív intézkedésekről.
  • Családlátogatás - A kisgyermeknevelő számára is nagy jelentőséggel bíró családlátogatás a család - bölcsőde közeledésén alapszik. Fontos a bizalmas kapcsolat kialakítása, feszültségoldás a szülőkkel, a gyermek megismerése saját környezetében. A felszabadultabb beszélgetés megkönnyíti az információk átadását, a kisgyermeknevelő „csak rájuk” figyel, ők vannak a figyelem középpontjában.
  • Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás - A jól átgondolt, megtervezett és végrehajtott beszoktatás alapozza meg a gyermekek bölcsődei közérzetének, pszichés, szomatikus fejlődésének jövőjét. Ezért a beszoktatás kiemelten fontos része a bölcsődei szakmai munkának. A gyermek, a család és a bölcsődei csoport érdekeit, igényeit összeegyeztetve szükséges e feladatot megoldani. Időtartalma minimum 2 hét, mely alatt fokozatosan növeljük a gyermek bölcsődei tartózkodásának idejét, és fokozatosan csökkentjük a szülő jelenlétét a csoportban.
  • Kapcsolattartás a szülőkkel - A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében.

A kapcsolattartásnak több formája van az intézmény életében:

o tájékoztatás bölcsődei felvételnél,

o szülői értekezlet,

o családlátogatás,

o beszoktatás,

o napi találkozások,

o egyéni beszélgetés szükség szerint,

o szülő – csoportos beszélgetés,

o üzenő füzet /írásos tájékoztatás/,

o szervezett programokon való találkozás,

o ünnepek, hagyományőrző napok,

o nyílt napok a bölcsődében,

o hirdetőtábla,

o munka délelőtt.

  • Szolgáltatások a bölcsődékben

o Játszócsoport: Csipcsirip Bölcsődében - A játszócsoportot a szülők előzetes bejelentkezés alapján gyermekükkel együtt vehetik igénybe.

o Időszakos gyermekfelügyelet: Csipcsirip Bölcsődében és az Aranyhaj Bölcsődében - A családban élő gyermekek napközbeni ellátása olyan szülőknek nyújt segítséget, akik nem tudják elhelyezni gyermekeiket családon belül arra az időre, amíg saját feladataikat, kötelezettségeiket elvégzik.

o Sószoba használat: Csipcsirip Bölcsődében és az Aranyhaj Bölcsődében - A sószoba kialakításával lehetőség nyílik arra, hogy a légtisztítós klímaoldat segítségével, prevenciós céllal megelőzzük a légzőszervi betegségeket. Alapfeladatként kisgyermeknevelővel a bölcsődés gyerekek számára, másrészt szolgáltatásként az érdeklődő családok számára.

o Nyújtott nyitva tartás: nyitvatartási időn túl, max. 19.00 óráig van lehetőség e szolgáltatásra a Csipcsirip Bölcsődében.

Szolgáltatás

Szolgáltatás helyszíne

Térítési díj

Játszócsoport

Csipcsirip Bölcsőde

350 Ft/óra (+ igény szerint étkezés)

Sószoba használata

Csipcsirip Bölcsőde

Aranyhaj Bölcsőde

300 Ft/fél óra/fő

Időszakos gyermekfelügyelet

Csipcsirip Bölcsőde

Aranyhaj Bölcsőde

400 Ft/óra (+ igény szerint étkezés)

Nyújtott nyitva tartás

Csipcsirip Bölcsőde

300 Ft/óra

Csoportszoba kiadása (babazsúr)

1 kisgyermeknevelő felügyeletével

8 bölcsődei telephelyen

6.000 Ft/ alkalom

alkalmanként 3 óra


Bölcsődéinkről röviden

Macskacicó Bölcsőde

6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2.
76/325-718
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Hegedűs-Deméné Balázs Brigitta

A Macskacicó Bölcsőde Kecskemét egyik legnagyobb, 150 férőhelyes bölcsődéje. 1982-ben épült. Az intézmény 1983 januárjától fogadja a gyermekeket. Bölcsődénk a városközpontban helyezkedik el, az általános iskola és az óvoda szomszédságában. A munkába járás, közlekedés szempontjából könnyen megközelíthető akár tömegközlekedéssel, akár gyalog illetve személygépkocsival.

Az intézmény működése során több kisebb felújításon esett át (tető, fűtés, világítás), de ilyen teljes mindenre kiterjedő nagy felújításra 2019-ben „Az Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” pályázat nyújtott lehetőséget. A vissza nem térítendő támogatás összege 309,31 millió Ft. A kivitelezés során megvalósult az épület akadálymentesítése, hőszigetelése, külső-belső nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése. Megtörtént az épület valamennyi helyiségének burkolat cseréje, festése, mázolása. Kicserélésre kerültek a bútorok, melyek egyedi tervek alapján kerültek legyártásra. A gyermekek fejlődését elősegítik a beszerzett minőségi udvari, illetve szobai játékok. A megújult bölcsőde mindenben megfelel a XXI. sz. elvárásainak. Minden igyekezetünkkel azt a célt szolgáljuk, hogy kielégítsük a lakosságra jellemző sajátos igényeket. Módot szeretnénk adni a magasabb egzisztenciájú és a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek arra, hogy egy közösségen belül játszanak, éljenek, örüljenek, nevelkedjenek.

A bölcsőde belső kialakítása, a helyiségek elrendezése, nagysága és funkciói maximálisan a kisgyermekek igényeihez igazítottak Az egyes csoportszobák egyedi színeket, dekorációt kaptak. Az intézmény 12 csoportszobával működik, valamint a hozzátartozó hangulatos, vidám sokszínű kiszolgáló helyiségekkel. Az épületet fás, bokros zöld udvar veszi körül, ami szintén megújult, a kerítés festéstől, a füvesítés és a számtalan növény beültetéséig. Új játékok, árnyékolók, padok, ivókút került kihelyezésre. A csoportszobák kialakításából adódóan lehetőség nyílt egy-egy kicsit szeparált, a legkisebbek számára külön udvarrész kialakítására. A bölcsőde minden igényt kielégítő felújítását követően maximálisan biztosítani tudjuk a kisgyermekek fejlődését elősegítő, nyugodt kiegyensúlyozott életkoruknak megfelelő, barátságos vidám környezetét. Egy-egy szobában 14-16 fő hasonló korú kisgyermeket fogadunk. Kisgyermeknevelőink nagy hangsúlyt fektetnek az évszaknak megfelelő esztétikus környezet kialakítására, így a szobák és a folyosók dekorációi a nevelők fantáziáját, kézügyességét dicsérik. A napi játéktevékenységbe beépítjük a zenei, vizuális nevelés és a mozgásfejlesztés különböző módjait. A beszéd- és szókincsfejlesztés mondóka, vers, ének, báb, mese, beszélgetés útján történik. Törekszünk arra is, hogy sok közös élményünk legyen a gyerekekkel és szüleikkel, így minden évben ellátogat hozzánk a Mikulás. Az évközi jeles ünnepekről is megemlékezünk zenével, dallal, mókával (karácsony, farsang, húsvét, születésnapok, gyereknap stb.).

Csipcsirip Bölcsőde

6000 Kecskemét, Forradalom utca 5.
76/489-472
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Rajkainé Tóth Márta

A Csipcsirip bölcsődét az 5-ös jelzésű főút, Akadémia krt., Irinyi utca és a Március 15. utca határolja. Megközelíthető a városközpontból autóbusszal (10, 14, 20, 29 vonalak), a buszállomásról (21,22 vonalak) körülbelül 10 perc alatt, de a város más részéről is könnyen el lehet ide jutni. Autóval történő megközelítés esetén a parkolási lehetőség megoldott. Az épületbe való bejutás akadálymentesített. Gyermekszobáink világosak, tágasak, terasszal közvetlenül kapcsolódnak a játszóudvarhoz. Játszószobáink berendezését úgy alakították ki, hogy balesetmentes és a gyermekek életkorának megfelelő legyen. Kialakításra kerültek szerepjátékokhoz szükséges és csendes, nyugodt pihenésre alkalmas (pl.: fodrász, főző, pihenő) játszósarkok. Játékkészletünkkel biztosítani tudjuk minden gyermekünknek az életkoruknak megfelelően a konstruáló (Lego, Dupló, építőkockák stb.) a nagymozgásos szobai, udvari (autók, dömperek, triciklik, futóbiciklik stb.), és az alkotó játék eszközeit (zsírkréta, só-liszt és főzött gyurma stb.). Bölcsődénk rendelkezik egy mozgásfejlesztő eszközökkel (Wesco) felszerelt játszószobával, így az őszi, téli hónapokban, illetve kedvezőtlen időjárás esetén gyermekcsoportjaink felváltva használják ezt a helyiséget. Itt biztosítjuk, hogy a gyermekek természetes mozgásigénye minél több formában kielégüljön. A játszóudvarunk fákkal, bokrokkal árnyékolt, kellemes tartózkodási hely. Részben füves, részben burkolt területű. Teraszainkat napernyővel tudjuk védeni a túlzott napsütéstől, ill. esőtől. Udvari fa játékaink színesek (vonatok, egyensúlyozó padok). Homokozóink a fák árnyékában helyezkednek el. Nevelőnőink biztosítják a nyugodt, elmélyült játék feltételeit, a szabad levegőn való mozgást, az évszaknak megfelelő tevékenységeket. Fontosnak tartjuk gyermekeink számára az érzelmi biztonság nyújtását, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek csökkentését, illetve lehetőség szerinti megelőzését. Fontos, hogy nevelőnőink magatartásában az elfogadás, tolerancia domináljon. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, éppen ezért tiszteletben tartjuk a családi nevelés szokásait, elismerve annak elsődlegességét. Célunk, hogy a kisgyermekek szívesen járjanak bölcsődénkbe, örömmel kapcsolódjanak be a közös tevékenységekbe. Szükségleteiket, érzelmeiket bátran, az életkori szintjüknek megfelelő módon nyilvánítsák ki.

Nevelési programunkban nagy hangsúlyt kapott a családok és a bölcsőde kapcsolatának erősítése. Közös programokat szerveztünk, amelyek kapcsolódtak az ünnepekhez, hagyományként őrzött jeles napokhoz és a családi délutánokhoz. Bölcsődénk szolgáltatásokat működtet, lásd az előzőekben.

Csengettyűs Bölcsőde

6000 Kecskemét, Daróczi köz 16.
76/498-136
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Csányi Zsoltné

Bölcsődénk Kecskemét egyik kertvárosi részén található, mely az utóbbi években dinamikus fejlődésen ment keresztül. Az új beruházások és építkezések folytán felélénkült bölcsődénk iránt az érdeklődés, ami eddig sem volt csekély, mivel a környéken egyetlen bölcsődeként működünk. Sok kisgyermekes család építkezett és költözött ide, számukra kézenfekvő és kényelmes minket választaniuk. Az épület ideális helyszínen épült meg 1980-ban. Forgalmas úttól távol helyezkedik el, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Fennállásunk óta több nagy beruházás valósult meg az épület állagának megóvása és a gyerekek biztonsága érdekében. Elsőként a bölcsőde tetőszerkezete újult meg, majd a fűtésrendszer és a radiátorok lettek felújítva, végül a külső nyílászárók és a homlokzat készült el. A bölcsőde 76 férőhelyes, hat csoportszobában fogadjuk a gyermekeket. A szobák tágasak, világosak, közvetlenül kapcsolódnak a fürdőszobákhoz, teraszokhoz, folyosókhoz. A csoportokban évszakhoz, ünnepekhez illő dekorációk vannak, melyeket a kisgyermeknevelők készítenek rendszeresen. Az elmúlt gondozási- nevelési évben készült el a nagymozgásos tornaszobánk, ahol bordásfal, trambulin, tornapad és többféle mozgásfejlesztő szivacs segíti a gyermekeket mozgásfejlődésükben, illetve az esős, téli napokon is rendkívül kedvelt helyszín mind a kisgyermeknevelők, mind a gyermekek körében. A sószoba kialakításával a bölcsődébe járó gyerekek igényeit tudjuk kielégíteni, segít a légzőszervi megbetegedések megelőzésében, illetve a már kialakult betegség tüneteinek csökkentésében.

A nevelői módszerünkben a pozitívumokra való törekvés, az elismerés a döntő. Bölcsődénkben tudatosan tervezett tevékenységek építik fel a szakmai programot, kapcsolódnak évszakhoz, ünnepekhez. Megteremtjük az egyes ünnepek hangulatos atmoszféráját, élményekhez juttatjuk a gyermekeket az érzelmi nevelés, élménypedagógia által.

Pöttyös Bölcsőde

6000 Kecskemét, Klapka utca 18.
76/480-611
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Zsadányiné Polyák Anikó

A Pöttyös Bölcsőde 1956. március 1-jén nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, és 44 férőhellyel kezdte meg működését. Egyedi tervek alapján, emeletes létesítményként épült.

Az 1970-es és 1980-as években, két ütemben bővítésre került az épület, így nyerte el mai, végleges formáját és nagyságát. Jelenleg 100 férőhelyen, 7 csoportszobában biztosítjuk a kisgyermekek gondozását, nevelését.

2014-ben és 2016-ban részleges felújítás történt, mind a 7 csoportszobában kicserélték a nyílászárókat.

A bölcsőde Kecskemét belvárosában található, infrastruktúrája kielégítő, hiszen közel van a központhoz, közlekedési csomópontokhoz, közintézményekhez, autóval, gyalog, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. A Pöttyös bölcsőde családias hangulatú, melyben, a gyermekek az egész napjukat, elfogadó, szeretetteljes közegben, szakmailag felkészült felnőttek biztonságot adó közelségében tölthetik. A legfontosabb a gyermekek gondozása, nevelése során, hogy az őket körülvevő felnőttek maximálisan arra figyeljenek, hogy mit tud, és mit akar a gyermek. Minden találkozásuk szociális élmény legyen, miközben átélik, hogy az önállóság csodálatos örömforrás. A játszóudvart nyáron lombos fák árnyékolják, zárt, tágas, környezetszennyezéstől mentes. Kötetlen, önfeledt játékot biztosítunk a gyermekek számára az udvaron található biztonságos játszótéri eszközök, csúszdák, homokozók, játszóházak által. Számos családi programot szervezünk az udvar lehetőségeit kihasználva. Az ének zenei nevelést összekapacsoljuk a környezeti neveléssel, madarak megfigyelésével, etetésével, gesztenye gyűjtésével, virágok ültetésével. stb. A szobák díszítésénél felhasználjuk a gyermekek alkotásait, mindig az évszaknak és az ünnepnek megfelelően, ízléses, visszafogott dekorációt készítünk természetes anyagok felhasználásával. A csoportszobák tágasak, világosok, esztétikus berendezésűek. A gyermekek fejlődésének minden területéhez megfelelő mennyiségű, és minőségű játék áll rendelkezésre.

A dalokat gyakran ritmushangszerekkel kísérjük, rendszeresen furulyázunk. Fontosnak tartjuk a bábozást, a játékos mozgást, és a manuális tevékenységeket. A gyermek életében jelentős helyet foglalnak el a művészeti alkotások, melyek számukra örömet szereznek, általuk megfigyelhetik és felfedezhetik az őket körülvevő világot.

A munkánk minőségét a gyermek és szülei elégedettsége mutatja. Jó érzések, jó emlékek, kellemes benyomások maradjanak meg bennük gyermekük bölcsődés éveiről, és jó hírét vigyék intézményünknek.

Aranyhaj Bölcsőde

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 14.
76/475-711
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Kapásné Nagy Hajnalka

Az Aranyhaj bölcsőde Kecskemét legnagyobb lakótelepén, a Széchenyi városban épült fel. 1978-ban nyitotta meg kapuit 120 férőhellyel. 2010-ben 16 férőhellyel bővült, így az engedélyezett létszám 136 fő lett. 12 csoportszobában fogadjuk a hozzánk érkező kisgyermekeket. Fás udvarainkon, árnyékolt homokozókkal biztosítjuk a szabad levegőn a mozgást és a vidám játékot. A világos csoportszobákat a kisgyermeknevelők által készített dekorációk díszítik. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátása integrált módon normál bölcsődei csoportban történik bölcsődénkben, amely az egészséges és sérült gyermekek együttélési előnyeire építkezik. A bölcsődei integráció az együttes élmény megélésén keresztül új szocializációs helyzetet teremt a csoport tagjai számára. A másként fejlődő gyermeknek segítséget nyújthat az érdeklődés kibővítésében, az utánzásos tanulás lehetőségeinek megteremtésében. Bölcsődénk tárgyi feltételeit a szakmai követelményeknek megfelelően, egységes szempontok alapján alakítottuk ki. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási eszközökkel, korszerű játékokkal rendelkezünk. Tágas, derűs csoportszobákban játszhatnak kedvük szerint, a változatos és pedagógiai szempontból is igényesen megválogatott játékokkal, könyvekkel és egyéb eszközökkel. A kialakított játéksarkok segítik a gyermeki utánzó és szerepjáték kibontakoztatását. A játékszereket, eszközöket csoportosítva kínáljuk a gyermekeknek, a tér funkcionális tagolódásának megfelelően. Ügyelünk arra, hogy a csoport dekorálása ne öncélú legyen, hanem kapcsolódjon az évszakokhoz, a csoport életéhez, és a gyerekek alkotásai is helyet kapjanak ebben. A szabad mozgást, játékot lehetővé tevő, biztonságos környezetben neveljük a gyermekeket.

Célkitűzésünk, hogy gyermekeink önálló, erős akaratú, határozott, a célok eléréséért küzdeni tudó, kitartó, öntudatos egyéniségekké váljanak. Ennek nélkülözhetetlen forrása a szeretet, mely az őszinte érdeklődésen és egymás teljes elfogadásán alapul. Mindezeket csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha munkánkat elhivatottsággal, szakmai hozzáértéssel végezzük. A bölcsődénk olyan szolgáltató intézmény, mely biztonságot, nyugalmat, szeretetteljes légkört biztosít azon kisgyermekek számára, akiket a szüleik a mi gondjainkra bíznak. Bölcsődénk szolgáltatást működtet, lásd az előzőekben.

Pöttömke Bölcsőde

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 6.
76/322-785
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Ackerl Klára

Bölcsődénk 1967 óta üzemel, belvároshoz közeli, lakótelepi intézményként. A városrész lakói megöregedtek, így bölcsődénk kisebb arányban látja el a környező házak lakóinak gyermekeit, jellemzőbb, hogy a város pereméről érkeznek a hozzánk járó gyermekek. Nagyon együttműködők a családok, fontos, hogy pozitív mintát tudjunk számukra mutatni, és segítsük a családok, gyermekek szocializációját, beilleszkedését a közösségbe.

Bölcsődénkben szakképzett kisgyermeknevelők a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását – nevelését végzik. Jól felszerelt, megfelelő tárgyi eszközökkel ellátott intézményünkben a gyermekek testi, - lelki és szellemi fejlődésének kiegyensúlyozottságára törekszünk. Intézményünk 76 engedélyezett férőhellyel működik, 6 csoportban. Feltöltöttségünk évről évre 110%-os.

Bölcsődénk kiemelt célja a nevelési alapelvek betartása mellett, igényes szakmai munka megteremtése, mely kiterjed a gondozási – nevelési feladatokra, figyelembe veszi a gyermek érzelmi fejlődését, szocializációjának segítését és megismerési folyamatainak fejlődését. A jó színvonalú gondozás mellett az utóbbi években előtérbe került az értelmi fejlődés fokozottabb támogatása. Ez megmutatkozik a gyermekek környezetének gondosabb kialakításában, a tevékenységek körének szélesítésében, a fejlesztő játékok, eszközök gondosabb válogatásában, a felnőtt aktívabb részvételében, a gyermekek tevékenységében, kommunikációjában. Bölcsődénk a fent említett kiemelt célok és törekvések mellett, mely megvalósul a napi szakmai munkán belül, szintén fontosnak tartja a családok és bölcsőde kapcsolatának erősítését, szinten tartását. A gondozási év folyamán feladatunk ennek színtereit bővíteni, színesíteni. Erre adnak lehetőséget az ünnepek, hagyományok, jeles napok készülődései, és az ünneplés napjai. Kisgyermeknevelőink már éves munkatervük megtervezésekor is aktívan számítanak a szülők segítségére, oly módon, hogy az ünnepi ráhangolódáshoz, jeles napok megismertetéséhez a szülők által biztosított képeket, könyveket, újságokat, tárgyi eszközöket, dekorációs anyagokat elfogadják, kérik, számítanak rá, esetleg a családok közös munkával kutathatnak segédanyag után, segítve a kisgyermeknevelők eredményes munkáját.

Célunk, hogy a bölcsődéből való kikerüléskor felkészült legyen a gyermek az óvodai életre, legyen vidám, kiegyensúlyozott és pozitív érzések uralják lelkét. A szülő jó érzéssel, elégedettségét kifejezve vigye gyermekét a következő intézménybe, és vigye jó hírét bölcsődénknek.

Pillangó Bölcsőde

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2.
76/478-570
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Farkas Rita

A bölcsőde 1973 áprilisában került átadásra. Tágas, sok árnyékot adó fával beültetett játszó udvarral rendelkezünk, ahol a különböző korosztályú gyermekek szívesen játszanak, motoroznak, futkároznak. Természetes mozgásigényük kielégítését és testi fejlődésük elősegítését különféle udvari játékok biztosítják.

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az a célunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, biztonságot nyújtó, jó légkört biztosítsunk. Sok gyermek esetében a bölcsőde az első családon kívüli szocializációs közeg, ezért fontos feladatunk a bensőséges, pozitív érzelmi kapcsolatok, biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a továbbfejlődésre, kreativitásra, élmény és fantázia világa gazdagodhat, kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.

Célunk: a szabadjáték minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel a kisgyermek optimális személyiségének biztosítása érdekében, az együttműködés kiszélesítésével, a szülőkkel való együttműködésben szemléletük formálásával.

Katica Bölcsőde

6000 Kecskemét, Agyag u. 4.
06 30/513 4801
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Szécsény Balázsné

2019. 09. 02.-án nyitotta meg kapuit Kecskemét legújabb bölcsődéje Homokbányán, a város egyik dinamikusan változó, fejlesztési területén, ahol a közeljövőben számos beruházást terveznek. A bölcsőde Kecskemét olyan részén létesült, ahol nagy igény mutatkozott a bölcsőde iránt, elsősorban Kadafalván építkező, Homokbányára költöző fiatal családok érezték hiányát egy jól megközelíthető, de a forgalomtól távol eső intézménynek, ahol gyermekeiket, biztonságban, igényes környezetben tudhatják.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosító számú, „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán" című projekt keretében valósult meg a bölcsőde építése, melynek eredményeként a 4 csoportban 52 kisgyermek felvételére van lehetőség. Az épület közel 700 m2, tágas, nagy belmagasságú csoportszobákkal, katicabogár formájú közösségi térrel,1100 m2 füves játszóudvarral rendelkezik. A belső színvilág és dekoráció, a csoportok nevei a mező színeit és állatit idézik, utalva a természet közelségére, a „zöld városrész” jellegére. Minden csoportszobának saját fürdője van. A csoportszobák közvetlen kijárással kapcsolódnak az árnyékolt teraszhoz, és udvarhoz. A bútorok méretei és elhelyezése a gyermekek igényeihez készültek, megteremtik az igényes környezetet, melyhez hozzájárul a kisgyermeknevelők által, valamint a gyermekek kreatív alkotásaiból készült, az évszakhoz igazodó dekoráció is. Játékaink kiváló minőségűek, melyek a gyermekek konstruáló készségét, szerepjátékát, változatos, sokszínű játékát segítik.

A 14-16 fős, azonos korosztályú csoportokban két-két szakképzett kisgyermeknevelő dolgozik, őket segítik egységenként a bölcsődei dajkák, valamint a tálalókonyhánkban dolgozó munkatársaink. Közös célunk a gyermekek színvonalas, magas szakmai minőségű ellátása, a biztonságos, nyugodt környezet, a gyermekek fejlődését segítő és motiváló pozitív légkör megteremtése.

Nevelési programunkban kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatos, egészséges életvitelű szemlélet átadását. Közösségi terünk lehetőséget biztosít kedvezőtlen időjárás esetén az udvari játék helyettesítésére, jól felszerelt nagymozgásos, fejlesztő játékaival.

A családok és a bölcsőde kapcsolatának elmélyítésére e közösségi térben tervezünk programokat, ünnepeket melyeken a szülők gyermekeikkel együtt vehetnek részt. Fiatal, lendületes csapatunk célja, hogy a város nagy múltú bölcsődéihez hasonlóan a Homokbányai Katica bölcsődéből elmenő gyermekek és szüleik elégedetten, szeretettel vigyék jó hírünket.

Fürtöcske Bölcsőde

6000 Kecskemét, Platán u. 1. (Katonatelep)
+36 70/657 1030
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bölcsődevezető: Almási Viktória

Bölcsődénk Kecskemét egyik legdinamikusabban fejlődő kertvárosi részen, Katonatelepen, a Platán utcán, a helyi óvoda közvetlen szomszédságában épült pályázati forrásból. A közel 500 m2-es, 2 csoportszobás, energiahatékony és akadálymentesített bölcsőde 2022. szeptember 5-én nyitotta meg kapuit elsősorban a Katonatelepen élő, illetve oda kiköltöző családok 0-3 éves korú gyermekei előtt. A Méhecske és a Pillangó csoport gyermekeinek saját öltözőjük van, az öltözők pedig közvetlenül kapcsolódnak a nagy belmagasságú, tágas és világos csoportszobákhoz. A csoportszobákból egyetlen teraszajtó választja el a gyermekeket az árnyékolt terasztól és a játszóudvartól. Az udvaron fedett terasz és hatalmas füves udvarrész várja a gyermekeket motorpályával és telepített, modern játékeszközökkel. A 2 csoportszobának közös fürdőszobája van, amely közvetlenül a csoportszobákból és az öltözőből is megközelíthető. A berendezési tárgyak, a gyermekbútorok méretei és elhelyezései mind a gyermekek igényeihez igazodnak, elősegítve a gyermekek önállósodását. Játékaink kiváló minőségűek, melyek a gyermekek konstruáló készségét, szerepjátékát, változatos, sokszínű alkotó játékát segítik.

A bejáratnál, a gyermekek és szüleik által használt folyosón, illetve a csoportszobákban is a Kecskeméti Rajzfilmstúdió animátorai által megrajzolt faldekorációk találhatók, így még barátságosabb környezet fogadja a bölcsődébe járó gyermekeket és szüleiket.

A gyermekek szakszerű ellátását 4 szakképzett kisgyermeknevelő 2 műszakban látja el, munkájukat segíti 2 bölcsődei dajka és 2 konyhai kisegítő. A szakmai munkát segíti a bölcsődei szaktanácsadó és az utazó gyógypedagógus is. Szakmai munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az életkornak megfelelő játékeszközök biztosításával az elmélyült játékra, valamint fontosnak tartjuk mind a zenei, mind a vizuális nevelést. A mozgásfejlesztést speciális elemekkel biztosítjuk a gyermekek számára.

Éves szakmai programunk megtervezésekor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek, a családok életében már jelen lévő jeles napokon, ünnepeken kívül is újdonságokkal színesítsük a hétköznapokat, továbbá törekszünk a népi hagyományok megtartására is. A hozzánk járó gyermekek ideális fejlődésének biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a bölcsőde és a családok szoros együttműködését. Ehhez olyan programokat is szervezünk, amelyeken a szülők, gyermekek és a kisgyermeknevelők együtt vesznek részt. Ezeken a családi délutánokon nyílik lehetőség többek között az együtt alkotásra, illetve a családlátogatás és beszoktatás során kialakult bizalmi kapcsolat elmélyülésére.

Célunk a szoros, szakmai együttműködés a bölcsőde mellett lévő óvodával, hogy a tőlünk hozzájuk tovább lépő gyermekeknek minél könnyebb legyen az intézményváltás.


Bölcsődéink hitvallása

A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az együttműködés képességét, a szociális készségeket és vágyat mind-mind ezek az élmények befolyásolják. Ebben az időszakban a szellemi, érzelmi és szociális készségek kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus szemléletű a gyermek szükségleteire és jogain alapuló integrált a szülőket és a társszakmákat bevonó programra van szükség.

Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.