Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A szolgáltató intézmény neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Telephelye, elérhetősége: Család- és Gyermekjóléti Központ

6000 Kecskemét, Fecske u. 20.

6033 Városföld, Fő u. 6/A.

Telefonszáma: 76/507-780, 76/507-781, 76/507-630

E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Készenléti telefonszám: +36 30 518 5126 (nyitvatartási időn túl is)

A Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási ideje településenkénti bontásban:

NYITVATARTÁSI IDŐ

Település neve

Ügyfélfogadás helye

Ügyfélfogadás ideje

Kecskemét

Kecskemét, Fecske u. 20.

hétfőtől - péntekig 8:00-16-00 csütörtökön 8:00 - 18:00

Városföld

Városföld, Fő u. 6/A

hétfőn 10:00 - 11:00

Kunszállás

Kunszállás, Kossuth L. u. 5.

hétfőn 9:00 - 10:00

Lajosmizse

Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 104.-106.

kedd 14:00 - 15:00

Kerekegyháza

Kerekegyháza, Fő u. 47/A.

szerda 9:00 - 10:00

Jakabszállás

Jakabszállás, Ady E. u. 5.

csütörtökön 11:00-12:00

Ladánybene

Ladánybene, Fő u. 66.

kedd 11:00 – 12:00

Ágasegyháza

Ágasegyháza, Kossuth tér 2.

hétfő 13:00-14:00

Nyárlőrinc

Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.

szerda 13:00-14:00

Orgovány

Orgovány, Molnár G. u. 2.

csütörtök 13:00-14:00

Ballószög

Ballószög, Rákóczi út 11.

hétfő 9:00-10:00

Helvécia

Helvécia, Sport u. 42.

kedd 9:00-10:00

Kecskemét járás települései számára a megadott helyi ügyfélfogadási időn túl Kecskeméten a Fecske u. 20. szám alatt található Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélfogadási idejében is biztosítjuk a családok számára a szolgáltatást.

A családsegítés feladata: Segítséget nyújt a működési területén élők szociális és mentálhigiénés problémáinak megelőzéséhez, feltárásához és kezeléséhez, a krízishelyzetek megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez és az életvezetési képesség megőrzéséhez.

A családsegítés keretében biztosítjuk:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • az egyéni esetkezelésen felül a szolgálat biztosítja a szociális csoportmunkát, melynek keretében önsegítő és tematikus csoport keretében a szolgálat családsegítői meghatározott heti óraszámban csoportok vezetésével is foglalkoznak.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata: a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, családból való kiemelésének megelőzése, a kiemelt gyermek visszahelyezése. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése. A támogatás igénylésében segítséget nyújt a gyermek, vagy szülője /törvényes képviselője/ kérelmének előkészítéséhez, illetve szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, vagy szolgáltatónál. A gyermeket, illetve a szülőt felkészíti a támogatás célszerű felhasználására.
 • A család-és gyermekjóléti szolgálat a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja: a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálat tevékenységéről és elérhetőségéről.
 • Szociális segítőmunka keretében segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásban, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében. Mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait. Az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával esetmegbeszélést, valamint a családtagok és az érintett szakemberek részvételével esetkonferenciát szervez. A szociális segítő munka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni. Szükség szerint, de legalább hat havonta kell értékelni az esetkezelés eredményességét.

· A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása. Ennek keretében tájékoztatja az anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, valamint segíti a hozzájutásban. Személyes segítő kapcsolat keretében az illetékes szakemberek bevonásával /orvos, védőnő/ közreműködik a várandós anya problémáinak rendezésében.

· A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

 • Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében a családsegítő figyelemmel kíséri az egyént és a családot veszélyeztető körülményeket, a szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit, segíti a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban és a gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.
 • A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából szabadidős és közösségi programokat szervez, amely részben valósítható meg. A közösségi helyiségben egyszerre 10–15 fő gyermek részére van lehetőség délutáni programok, játékok, csoportos foglalkozások, korrepetálások szervezésére.
 • A hivatalos ügyek intézésében közreműködik, melynek keretében a gyermek, illetve a szülő segítséget kap az ügyek hatékony lebonyolításához, valamint tájékoztatást ad az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről.
 • Szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenységeket lát el.
 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermeket veszélyeztető okok feltárását, valamint a veszélyeztetettség időben történő felismerését.
 • Figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét.
 • A jelzésre köteles szervezetek figyelmét felhívja jelzési kötelezettségük megtételére. A jelzőrendszer tagjai:
  • - az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
  • - a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a család- és gyermekjóléti szolgálatok,
  • - a köznevelési intézmények,
  • - a rendőrség,
  • - az ügyészség,
  • - a bíróság,
  • - a pártfogó felügyelői szolgálat,
  • - az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
  • - a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
  • - az egyesületek, az alapítványok, és az egyházi jogi személyek,
  • - a munkaügyi szervezet,
  • - javítóintézet,
  • - a gyermekjogi képviselő,
  • - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
  • - az állami fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv.
 • Fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, szolgáltatásairól tájékoztatást ad.
 • A probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése illetve megszüntetése érdekében.
 • Kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, és tájékoztatja a jelzést tevőt az intézkedések tényéről.
 • A jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít.
 • Tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorról és a gyermek ott történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • Szociális segítő tevékenység során a gyermekjóléti szolgáltatás családsegítője személyes segítő kapcsolat keretében támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában és személyisége helyes irányú fejlődésében. Segítséget nyújt a szülőknek a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, valamint a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében. Feltárja a családot körülvevő természetes támogató rendszereket, és segítséget nyújt ezek aktiválásában.
 • Részt vesz a családi konfliktusok megoldásának elősegítésében, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás esetében.
 • Segíti az egészségügyi, egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, és pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, valamint a hatósági beavatkozást kezdeményez, ha a gyermek veszélyeztetettségét saját maga, illetve szülőjének, vagy más hozzátartozójának egészségi állapota, vagy fogyatékossága okozza.
 • A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a Család- és Gyermekjóléti Központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatósági intézkedésre.

Egyéb feladatok:

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

- segíti a köznevelési intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

- felkérésre környezettanulmányt készít,

- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai:

Az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Az utcai és lakótelepi szociális munka /MINI-NET/

Címe: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 4.

Ügyfélfogadási idő: kedd- csütörtök- péntek 13:00 – 16:00

Széchenyi sétányon található területi irodában létesítettünk egy klubot, amely a fiatalok számára értelmes szabadidő eltöltésére kínál lehetőséget. E szolgáltatás tájékoztatással, tanácsadással, teázással vonzóvá teszi a fiatalok számára a szabadidő igényes eltöltését. A tanácsadás, tájékoztatás vonatkozik a kábítószerrel, AIDS-el, munkavállalással kapcsolatos információkra. Itt működtetjük az ún. MINI-NET szolgáltatásunkat, melynek keretében a fiatalok felügyelet mellett használhatják az internetet. E telephely az utcai/lakótelepi szociális munka bázishelyeként működik. A nyári szünidőben hat héten keresztül egész napos nyitva tartással (kedd, csütörtök, péntek) 8-16 óráig változatos programokkal várja a fiatalokat.

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolatügyeleti szolgáltatást képzett mediátorok és a közvetítői eljárásban jártas szakemberek látják el, melynek telephelye a Család- és Gyermekjóléti Központ (Kecskemét, Fecske u. 20.). Hatósági szabályozás (Bíróság vagy Gyámhivatal) által biztosítható szolgáltatás.

A kórházi szociális munka

Segítséget nyújtunk a szülészeti – nőgyógyászati osztályra bekerült válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének. A gyermekosztályra került elhanyagolt és bántalmazott gyermek esetében a törvényi kötelezettségnek megfelelően megtesszük a szükséges intézkedéseket. Kapcsolatot tartunk az illetékességi területen működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályokkal.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az óvodai és iskolai segítő szolgáltatás a köznevelési intézményben biztosított, preventív jellegű segítő tevékenység, amely az óvodás és iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek optimális kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

A készenléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot egy állandóan, 0:00 – 24:00 hívható telefonszám biztosításával szerveztük meg úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.

Készenléti telefonszámunk: +36 30 518 5126

Jogi tájékoztatásnyújtás

A gondozott családok számára időpont egyeztetéssel lehetőség nyílik arra, hogy segítséget kapjanak jogi kérdésekben, valamint szükség esetén beadványok elkészítésében is.

Pszichológiai tanácsadás

A felnőttek és gyermekek számára a találkozást megelőzően időpont egyeztetés szükséges.

Családterápia- és párterápia

Családterápiás megsegítésre lehetősége van ügyfeleinknek, szakképzett és gyakorlattal rendelkező kollégák közreműködésével, előre egyeztetett időpontban.

Korrepetálás

Az általunk gondozott gyengébben teljesítő diákok részére két helyszínen biztosítunk korrepetálási lehetőséget:

Kecskemét, Fecske u. 20. és

Kecskemét, Széchenyi stny. 4.

Mediáció

Célja, hogy elősegítse a felek számára kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálását és kidolgozását. Képzett munkatársaink az igényeknek megfelelően folyamatosan végzik ezt a tevékenységet előre egyeztetett időpontban.

Börtön szociális munka

Együttműködve a Büntetés Végrehajtási Intézettel, a büntetésüket töltő anyák gyermekeinek elhelyezésében nyújt segítséget a szolgáltatás, miután a gyermek betölti az első életévét.

Szociális diagnózis

A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti a szociális diagnózist, amely meghatározza az igénybe vételre javasolt szociális szolgáltatásokat.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.